Logga
Evelina Boren salt.jpg
”Salt series” är ett projekt som hanterar ämnena värde, tröst och frihet. Arbetet bygger vidare på tidigare observationer kring perspektiv och sanningar genom projicering.
I en serie verk utforskar jag fiktionen inom den intersubjektiva verkligheten och flykten till och från den.
Det här projektet bottnar i mina egna ambivalenta känslor gentemot vad det innebär att vara konstnär och ha skapandet som yrke. Jag inspireras av relikvarium och de exotiska kuriosakabinetten. Jag använder mig av salt som ett självskapande och organiskt växande material som besitter ett livsnödvändigt egenvärde.
Jag ställer mig frågan; Om det går att frammana värde och spinna meningsvävar där alternativa uppsättningar regler, värderingar och förväntningar råder, kan styrkan då bli min egen övertygelse och besatthet göra mig fri?"Salt series" is a project where I investigate subjects like value, comfort and freedom. The work builds on previous observations regarding perspective and truth through projection.
In a series of work I explore the fiction within the intersubjective reality and the escape to and from it.
This project is based on my own ambivalent feelings regarding what it means to be an artist and to have the creation of art as a profession. I am inspired by reliquaries and the exotic “curiosity cabinet”. I use salt as a material because of its self-creating, organically growing qualities and because of its vital intrinsic value.
I ask myself; if I can conjure value and weave webs of meaning with altered rules and expectations, is it then possible to draw strength from my own conviction and let obsession set me free?

© Evelina Borén